Hình ảnh viên uống Tiểu Đường Hoàn nay đã bị thu giữ và các viên tiểu đường xanh đỏ có trộn lẫn Phenformin

20/06/2019

Viết bình luận